Καταστατικό Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ –

Ο ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός

Α Ρ Θ Ρ Ο   1

            Ιδρύεται μορφωτικό – αθλητικό – πολιτιστικό σωματείο, με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ – Ο ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ», με έδρα την Ξάνθη.

Α Ρ Θ Ρ Ο   2

            Το σωματείο έχει στρόγγυλη σφραγίδα και κυκλικά γραμμένη την επωνυμία του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ – Ο ΠΡΩΤΑΓΌΡΑΣ», στο κέντρο της σφραγίδας είναι οι λέξεις «ΧΡΟΝΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2004».

Α Ρ Θ Ρ Ο   3

            Σκοπός του Σωματείου είναι: Η μορφωτική, πολιτιστική και πολιτικοκοινωνική καλλιέργεια των μελών του, η ανάπτυξη στενότερων δεσμών και αλληλεγγύης των μελών του. Η ιδιαίτερη μέριμνα για την διαπαιδαγώγηση των μελών στα ιδανικά της Δημοκρατίας, Ελευθερίας, Ειρήνης και Δικαιοσύνης.

Α Ρ Θ Ρ Ο   4

            Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών θα επιδιωχθεί:

            α) Με την επιλογή του χώρου όπου θα δημιουργηθεί, σε συνεργασία με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης και του Λογαριασμού Ενίσχυσης Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ξάνθης (ΛΕΑΔΞ) , το αθλητικό κέντρο για την άθληση και ψυχαγωγία των μελών.

            β) Με τη δημιουργία τμημάτων για την ανάπτυξη ομαδικών και ατομικών αθλημάτων, (ποδοσφαίρου, χειρόσφαιρας, καλαθόσφαιρας, στίβου, κολύμβησης, γυμναστικής, πετοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λ.π.).

            γ) Με τη δημιουργία μουσικού τμήματος.

            δ) Με την πραγματοποίηση σεμιναρίων, διαλέξεων και συμποσίων με σκοπό την προώθηση των στόχων του συλλόγου.

            ε) Με την άμεση συνεργασία με άλλους αθλητικούς, μορφωτικούς και πολιτιστικούς συλλόγους.

            στ) Με τη διοργάνωση εκδρομών με ψυχαγωγικό και μορφωτικό σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Εγγραφή μελών – Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών - Ποινές

Α Ρ Θ Ρ Ο   5

            Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, καθώς και ασκούμενοι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Ξάνθης.

Α Ρ Θ Ρ Ο   6

            Για να γραφτεί κάποιος μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία να ζητά την εγγραφή του στο μητρώο των μελών και να δηλώνει:

            α) Ακριβή διεύθυνση

            β) Ότι αποδέχεται τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ανεπιφύλακτα.

            γ) Ότι είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης ή ασκούμενος δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Ξάνθης.

            Η αίτηση εγγραφής απαραίτητα πρέπει να συνυπογράφεται από δύο ή περισσότερα μέλη του Σωματείου.

            Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον θεωρεί βάσιμη την αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντα στο μητρώο των μελών, αλλιώς απορρίπτει την αίτηση.

            Μετά την έγκριση της εγγραφής ο αιτών υποχρεούται να καταβάλλει στο ταμείο του σωματείου το δικαίωμα εγγραφής και τουλάχιστον μία εξαμηνιαία εισφορά.

Α Ρ Θ Ρ Ο   7

            Τα μέλη του σωματείου καταβάλλουν υποχρεωτικά στο ταμείο του συλλόγου: α) Εφάπαξ 5,00 € για δικαίωμα εγγραφής, β) Εξαμηνιαία εισφορά από 5,00 €, που θα καταβάλλεται κάθε εξάμηνο.

            Κάθε μέλος δικαιούται ν’ αποχωρήσει όποτε θελήσει από το σωματείο, υποβάλλοντας αίτηση διαγραφής του από τα μητρώα μελών, αλλά υποχρεούται να καταβάλλει τις τυχόν καθυστερημένες εξαμηνιαίες εισφορές του.

            Μέλη τα οποία δεν είναι ταμειακά τακτοποιημένα, δεν δικαιούνται να ψηφίσουν κατά τις εκλογές.

            Μέλη που καθυστερούν τη καταβολή της εξαμηνιαίας εισφοράς δύο εξαμήνων και πλέον, διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να τα επανεγγράψει ταυτόχρονα με την καταβολή των καθυστερημένων εισφορών.

Α Ρ Θ Ρ Ο   8

            Κάθε μέλος το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις  και τους σκοπούς του σωματείου ή παρεμβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή του είναι οπωσδήποτε ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του σωματείου, υπέχει πειθαρχική ευθύνη και υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις κατά τα παρακάτω καθοριζόμενα:

            Πειθαρχικές ποινές είναι:

            α) Έγγραφη επίπληξη

β) Προσωρινή στέρηση της ιδιότητας του μέλους, μέχρις έξι (6) μηνών και

            γ) Οριστική αποβολή, που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Αστικού Κώδικα.

            Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διωκόμενο πειθαρχικά μέλος πρέπει να καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε απολογία μέσα σε τακτή εύλογη προθεσμία. Αν δεν υποβληθεί απολογία, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και δίχως αυτή. Στην περίπτωση της οριστικής αποβολής μπορεί ν’ ασκηθεί η κατά το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα προσφυγή.

Α Ρ Θ Ρ Ο   9

            Τα μέλη τα οποία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, δικαιούνται να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν κατ’ αυτές τις πράξεις της Διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής και να ψηφίζουν στις συνελεύσεις πάνω σε κάθε ζήτημα, που τίθεται για ψήφιση και αφορά τους σκοπούς του σωματείου, δικαιούνται επίσης ν’ απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση που νόμιμα επιδιώκεται από το σωματείο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Α Ρ Θ Ρ Ο   1 0

            Οι πόροι του σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους:

            α) Τακτικοί είναι το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής των μελών, που ορίζεται σε 5,00 € και η εξαμηνιαία εισφορά που επίσης ορίζεται σε 5,00 €. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αυξομειωθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

            β) Έκτακτοι πόροι είναι η έκτακτη εισφορά που ορίζει η Γενική Συνέλευση, για την αντιμετώπιση ζωτικού προβλήματος του σωματείου, οι εκούσιες συνδρομές πέρα από το ελάχιστο όριο, δωρεές, κληροδοτήματα, χρηματικές εισφορές και ενισχύσεις, που παρέχονται από την Πολιτεία ή την τοπική αυτοδιοίκηση, ύστερα από αίτηση του σωματείου, καθώς και άλλα έσοδα που νόμιμα αποκτά το σωματείο. Οι κληρονομίες, που τυχόν αφήνονται στο σωματείο, γίνονται δεκτές μόνο επ’ ωφελεία απογραφής.

Α Ρ Θ Ρ Ο   1 1

            Δαπάνες του σωματείου είναι: α) Τα έξοδα συντήρησης γραφείου ή άλλων χώρων, β) Οι μισθοί του τυχόν προσλαμβανόμενου προσωπικού, γ) τα έξοδα των Γενικών Συνελεύσεων, αρχαιρεσιών κ.λ.π., δ) Τα γενικά έξοδα π.χ. τηλεγραφικά, ταχυδρομικά, χαρτόσημα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις κ.λ.π., ε) Τα έξοδα παράστασης και κίνησης των μελών της Διοίκησης και Εξελεγκτικής Επιτροπής, στ) Τα έξοδα για την αγορά επίπλων γραφείου, γραφικής ύλης, η αγορά βιβλίων, τα έξοδα για ταξίδια εκτός έδρας των μελών με καθορισμένη αποστολή, τα έξοδα για δημοσιεύσεις και γενικά κάθε άλλο έξοδο που γίνεται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του σωματείου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο   1 2

            α) Το σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια μεταξύ των τακτικών μελών, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα.

          β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του, συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, ο οποίος και προεδρεύει σ’ αυτή, εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο, το Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο.

            γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδριάσεις που απουσίαζαν ή ενώ ήταν παρόντες διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

            δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μία φορά στις 30 μέρες τακτικά, με πρόσκληση του Προέδρου, έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη ή όταν τα ζητήσουν τρεις (3) σύμβουλοι γραπτά, αφού αναγράψουν και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

            ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία (3) μέλη, από τα οποία απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

            στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα, δηλαδή διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, εγκρίνει όλες τις δαπάνες εντός του προϋπολογισμού, προσλαμβάνει προσωπικό και το απολύει, καθορίζει τις αποδοχές του, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, συγκαλεί με απόφασή του και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των Συνελεύσεων, υπογράφει τα πρακτικά των Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσει τον Διοικητικό Απολογισμό με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και την Ταμειακή Λογοδοσία με τον Ταμία και υποβάλλει αυτές στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος αντιπροέδρου.

            ζ) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση στην πρώτη Τακτική Συνέλευση κάθε χρόνο τον απολογισμό και ισολογισμό της οικονομικής χρονιάς που έληξε την 31η Δεκεμβρίου. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται σε ενημέρωση της εποπτεύουσας αρχής, για τυχόν παρουσιαζόμενη ανωμαλία ή παράνομη ενέργεια ή λήψη παράνομης απόφασης.

            Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα πλέον των τριών (3) κατά σειρά συνεδριάσεων αντικαθίσταται με μέριμνα του προέδρου, από τον κατά σειρά επιλαχόντα σύμβουλο. Τέτοια αντικατάσταση μπορεί να γίνει για δύο το πολύ συμβούλους. Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο, καλείται προς αναπλήρωση, με τη μέριμνα του Προέδρου, ο κατά σειρά επιλαχόντας στις αρχαιρεσίες. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες καλείται η Γενική Συνέλευση για εκλογή αντικαταστάτη του μέλους που παραιτήθηκε.

 

Καθήκοντα Προέδρου

Α Ρ Θ Ρ Ο   1 3

            Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο σ’ όλες τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενάντια τρίτων. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις και διευθύνει τις συζητήσεις, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά, τα εντάλματα πληρωμής καθώς και κάθε εξερχόμενο έγγραφο, επιμελείται της πιστής εφαρμογής του Καταστατικού, των αποφάσεων της Διοίκησης και των Γενικών Συνελεύσεων. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, αν όμως κωλύεται κι αυτός, τότε ο αρχαιότερος των συμβούλων.

 

Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Α Ρ Θ Ρ Ο   1 4

            Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται σ’ όλα γενικά τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του.

 

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Α Ρ Θ Ρ Ο   1 5

            Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του σωματείου, φυλάσσει την σφραγίδα και τα αρχεία του, τηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης, καθώς και το μητρώο των μελών. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο λεπτομερή κατάσταση αυτών που καθυστερούν τις εισφορές, συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμών, κάθε εξερχόμενο έγγραφο και όλα τα έγγραφα του σωματείου και καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης. Όταν ο γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορίζεται και Ειδικός Γραμματέας.

 

Καθήκοντα Ταμία

Α Ρ Θ Ρ Ο   1 6

            Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν την σφραγίδα του σωματείου και την υπογραφή του εισπράττοντος, τις μηνιαίες εισφορές των μελών και όλα  γενικά τα έσοδα του σωματείου. Ο Ταμίας ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων που εκδίδονται ύστερα από την έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του σωματείου. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση πληρωμής της σχετικής δαπάνης και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Ο Ταμίας δεν μπορεί να κρατά στα χέρια του περισσότερα από 300,00 €. Το υπόλοιπο ποσό κατατίθεται σε μία Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορεί ν’ αποσύρει μέρος ή ολόκληρο το ποσό με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και τον ίδιο και να συνοδεύεται από σχετικό απόσπασμα της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ταμίας συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισής του. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο ταμείου και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Στην αρχή κάθε τριμήνου (3) υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου τριμήνου, στο τέλος δε του χρόνου τον απολογισμό της διαχείρισης (βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό) και της περιουσίας του σωματείου. Αν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται με το παρόν άρθρο και δεν εκτελεί αυτά που ορίζονται απ’ αυτό κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες.

 

Καθήκοντα Εξελεγκτικής Επιτροπής

Α Ρ Θ Ρ Ο   1 7

            Ο έλεγχος και η εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, από την Γενική Συνέλευση. Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου και γι’ αυτό συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση που υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση κατά τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει τα βιβλία της διαχείρισης και όλα γενικά τα δικαιολογητικά. Εκτός από τα τακτικά μέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, που καλούνται σε περίπτωση παραίτησης κ.λ.π. τακτικού μέλους. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, στην πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση, εκλέγει τον Πρόεδρό της, που διευθύνει τις εργασίες της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο   1 8

            Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα του. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές γίνονται μια φορά το χρόνο, ενώ οι έκτακτες όσες φορές το κρίνει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο ή αφού ζητηθεί από το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, με αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην οποία πρέπει να γραφούν απαραίτητα οι λόγοι και τα θέματα που θα συζητηθούν. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να καλέσει την Γενική Συνέλευση σε δέκα (10) μέρες το αργότερο, από την υποβολή της αίτησης.

            Στην τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου, τίθενται για έγκριση των μελών:

            α) Ο διοικητικός απολογισμός δράσης του χρόνου που πέρασε.

            β) Ο οικονομικός απολογισμός (ισολογισμός) του περασμένου χρόνου και ο προϋπολογισμός του επόμενου.

            γ) Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

            Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ανάρτηση της πρόσκλησης στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα της Συνέλευσης. Η πρόκληση πρέπει να ορίζει τον τόπο, την ημέρα και ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην Πρώτη Γενική Συνέλευση απαιτείται η παρουσία του ½ των τακτικών μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται νέα σε επτά (7) ημέρες, στην οποία υπάρχει απαρτία, εφόσον παρίσταται το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Σ’ αυτή την περίπτωση οι αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Για να ληφθεί όμως απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού ή διάλυσης του σωματείου, απαιτείται η παρουσία του μισού των τακτικών μελών και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών. Κάθε ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά αρχαιρεσίες, εκλογή κάθε μορφής, θέματα εμπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά και γενικά ζητήματα τροποποίησης καταστατικού και διάλυσης σωματείου, είναι έγκυρη εφόσον παίρνεται με μυστική ψηφοφορία. Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού και ποτέ δια βοής. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αντίκειται στο Νόμο ή το Καταστατικό κηρύσσεται άκυρη με αίτηση μελών, που αποτελούν τουλάχιστον το 1/10 του όλου αριθμού των γραμμένων μελών. Η παραπάνω αίτηση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της Συνέλευσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο   1 9

            Κάθε τρία (3) χρόνια ενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής, που η θητεία της είναι η αυτή με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαίωμα για να εκλεγούν έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν συμπληρώσει έξι (6) μήνες στον σύλλογο και είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Δικαίωμα δε να ψηφίζουν έχουν όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Πληρωμές καθυστερημένων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών, πριν από την ψηφοφορία.

            Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν γραπτές αιτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο ως την ημέρα της Συνέλευσης, ο δε Πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα των αιτούντων στην Γενική Συνέλευση, καταρτίζει το ψηφοδέλτιο και αναρτά τον πίνακα των υποψηφίων στην αίθουσα της συνεδρίασης, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

            Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους, κατά σειρά και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών κάθε οργάνου, δηλαδή πέντε (5) για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την εξελεγκτική Επιτροπή. Αναπληρωματικοί θεωρούνται όλοι οι επόμενοι, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

            Οι αρχαιρεσίες γίνονται μπροστά σε τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται με ανάταση των χεριών.

            Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της, τον Πρόεδρο. Αμέσως μετά μοιράζει στον κάθε εκλογέα από ένα ψηφοδέλτιο και ένα λευκό και προσκαλεί τους εκλογείς να ψηφίσουν κάνοντας υποδείξεις ή επεξηγήσεις για τον τρόπο ψηφοφορίας. Κάθε εκλογέας, προσερχόμενος μετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς του και του γενομένου ελέγχου, για το αν έχει ή όχι δικαίωμα ψήφου, ρίχνει το ψηφοδέλτιό του στη ψηφοδόχο, αφού προηγουμένως αναγραφεί το ονοματεπώνυμό του και ο αριθμός μητρώου του, στον τηρούμενο ονομαστικό πίνακα των ψηφισάντων. Κάθε μέλος του σωματείου ψηφίζει αυτοπρόσωπα. Ο ψηφοφόρος σημειώνει στο ψηφοδέλτιο από ένα (1) έως πέντε (5) σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο και ένα (1) έως τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρούς, θεωρείται λευκό. Αν το ψηφοδέλτιο έχει παραπάνω από πέντε (5) σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο ή παραπάνω από τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή, θεωρείται άκυρο.

            Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή. Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την καλή διεξαγωγή των εκλογών, σύμφωνα με τους κείμενους νόμους και το καταστατικό του σωματείου και αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει ή για κάθε ένσταση που υποβάλλεται. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας και παρουσία των μελών του σωματείου κάνει τη διαλογή των ψήφων. Αποφασίζει για τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και κάνει την ανακήρυξη των επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, καθώς και τη σειρά των αναπληρωματικών για τα δύο παραπάνω όργανα του σωματείου.

            Η εφορευτική επιτροπή, μετά την ανάδειξη του νέου οργάνου, συντάσσει πρακτικό, που υπογράφουν τα μέλη της και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, που προκήρυξε τις εκλογές. Το πρακτικό αυτό παραδίδεται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με όλα τα σχετικά υλικά των εκλογών και με απόδειξη παραλαβής.

            Το εκλογικό υλικό φυλάγεται στα γραφεία του σωματείου, σε ξεχωριστό χώρο, με την ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, για πέντε (5) ημέρες, διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να υποβληθεί ένσταση στο αρμόδιο Δικαστήριο και μέχρις ότου η απόφαση του Δικαστηρίου καταστεί τελεσίδικη.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο   2 0

            Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ο Προϋπολογισμός, ο Ισολογισμός και ο Απολογισμός, συντάσσονται για κάθε ετήσιο χρονικό διάστημα και υποβάλλονται στην πρώτη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνου για έγκριση. Ειδικά το τρέχον διαχειριστικό έτος αρχίζει από την έγκριση του σωματείου από το Πρωτοδικείο και λήγει την 31-12-2005.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο   2 1

            Με εσωτερικό κανονισμό που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, ρυθμίζονται τα σχετικά με τη λειτουργία του Σωματείου, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και τη συμμετοχή των μελών στις εργασίες τους, καθώς και όσα ζητήματα δεν προβλέπονται από το παρόν καταστατικό.

Α Ρ Θ Ρ Ο   2 2

            Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν’ αποφασίσει την συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων εργασίας, από τα μέλη του σωματείου, με συμβουλευτικό χαρακτήρα και με σκοπό την ανάληψη καθηκόντων και υπηρεσιών σχετικών με τη δραστηριότητα του σωματείου. Για κάθε ομάδα εργασίας ορίζεται ένα μέλος του Διοικητικό Συμβουλίου, υπεύθυνο γι’ αυτήν απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο   2 3

            Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να κατέχουν έμμισθη θέση στο σωματείο, ούτε ν’ αμείβονται για τις υπηρεσίες που προσφέρουν ως μέλη των οργάνων της Διοίκησής του.

Α Ρ Θ Ρ Ο   2 4

            Για όσα δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό που θα συνταχθεί, ισχύουν οι σχετικοί νόμοι περί Σωματείων, καθώς και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Α Ρ Θ Ρ Ο   2 5

            Μετά την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και την εγγραφή του στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Ξάνθης, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μελών προς ανάδειξη αιρετής διοίκησης μέσα σε ενενήντα (90) το πολύ ημέρες, σύμφωνα με το Καταστατικό. Αν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, θεωρείται ότι έληξε η θητεία της προσωρινής διοίκησης, τα δε μέλη της λογίζονται αυτοδικαίως έκπτωτα.

Α Ρ Θ Ρ Ο   2 6

            Το παρόν Καταστατικό, που αποτελείται από είκοσι έξι (26) άρθρα καταρτίσθηκε από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ – Ο ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ» και εγκρίθηκε νόμιμα κατ’ άρθρο και στο σύνολό του, από τη Γενική Καταστατική Συνέλευση των ιδρυτικών του μελών, που συγκλήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό.

 

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Βενιζέλου 70

2

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

Δαγκλή 1-3

3

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τσιμισκή-Δαγκλή 5

4

ΒΕΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Β. Κων/νου 4

5

ΓΙΑΛΑΟΓΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Βενιζέλου 100

6

ΓΚΑΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

4ης Οκτωβρίου 1

7

ΓΚΙΡΤΖΙΚΗ ΑΛΕΞΙΑ

4ης Οκτωβρίου 6

8

ΚΑΠΖΑ ΜΟΥΖΑΦΕΡ

Δαγκλή 1-3

9

ΚΑΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Τσιμισκή 22

10

ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Μ. Βόγδου 20

11

ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δαγκλή 1-3

12

ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4ης Οκτωβρίου 1

13

ΜΗΛΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Θερμοπυλών 2

14

ΜΠΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δαγκλή 1-3

15

ΞΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Πλάτωνος 4

16

ΞΥΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Πλάτωνος 4

17

ΠΑΣΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Βενιζέλου 100

18

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

4ης Οκτωβρίου 1

19

ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θερμοπυλών 2

20

ΡΕΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μ. Βόγδου 20

21

ΣΟΦΤΑ ΚΕΝΑΝ

Π. Τσαλδάρη 44- 46

22

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τσιμισκή – Δαγκλή 5

23

ΤΣΟΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τσιμισκή – Δαγκλή 5

24

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τσιμισκή 2

25

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Βενιζέλου 72-76

26

ΧΟΥΡΜΟΥΖΕΛΗΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ

Θερμοπυλών 2

27

ΧΟΧΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Βενιζέλου 72-76

28

ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΟΥΛΑ

Βενιζέλου 70

 

Ξάνθη, 18 Οκτωβρίου 2004
Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης, Μιχ. Βόγδου 1

Τ. 25410 22691 - 83479

F. 25410 24335

e-mail : [email protected]

Newsletter

active³ 5.5 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης
Login-iconLogin