ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (4) ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ( ∆ΥΟ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΑΙΣ ΚΑΙ ∆ΥΟ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ΄ ΕΦΕΤΑΙΣ) ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης, Μιχ. Βόγδου 1

Τ. 25410 22691 - 83479

F. 25410 24335

e-mail : [email protected]

Newsletter

active³ 5.5 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης
Login-iconLogin