Επιστολή απάντησης Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προς Πρόεδρο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για μαρτυρικές καταθέσεις δημοσίων υπαλλήλων

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός, υπέβαλε επιστολή απάντησης στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ιωάννη – Κωνσταντίνο Χαλκιά, κοινοποιούμενη στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, σχετικώς με το περιεχόμενο του υπ’ αριθ. 441-ΛΠ820/1.6.2021 εγγράφου Νομικής Συμβούλου του Κράτους κατά το οποίο αφ’ ενός «η ένορκη κατάθεση υπέρ των αντιδίκων και εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, σε δίκες με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και ποινικό αδίκημα», και αφ’ ετέρου «η ένορκη κατάθεση υπαλλήλων […] είναι δυνατή μόνο προς επίρρωση των ισχυρισμών του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Γραφείου μας και κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο χειριστή της υπόθεσης».

Σύμφωνα με την υποβληθείσα επιστολή απάντησης, η κατά τα ανωτέρω γενική, άνευ εξαιρέσεων, απαγόρευση μαρτυρίας δημοσίων υπαλλήλων, που αναρμοδίως εντέλλεται η Νομική Σύμβουλος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προτάσσει αθέμιτα το κακώς νοούμενο συμφέρον του Δημοσίου ως διαδίκου καθ’ υπονόμευση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, επί ζημία των πολιτών και προς βλάβη του Δικαίου, της Αλήθειας και της Δικαιοσύνης.

Σε ένα κράτος δικαίου (Συντ. 25), οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και τους νόμους (ΥΚ 24, 25).

Περαιτέρω, ως γνωστόν, οι μάρτυρες υπέχουν καθήκον μαρτυρίας και καθήκον αληθείας σε όλες τις δικαιοδοσίες (ΚΠΔ 209, 219, 231, ΚΠολΔ 408, ΚΔΔ/μίας 182, 184), καθώς και όπου αλλού προβλέπεται μαρτυρική κατάθεση.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους, προβλέπεται άκρως περιορισμένη εξαίρεση αποκλειστικά και μόνο σε ό,τι αφορά τα στρατιωτικά και διπλωματικά μυστικά και τα μυστικά που αφορούν την ασφάλεια του κράτους (ΚΠΔ 212 παρ. 1β’).

Η ως άνω εξαιρετική διάταξη, που περιέχεται στον ν. 4637/2019 (νέος ΚΠΔ), ως νεότερη, θέτει εκποδών την ευρύτερη κατά περιεχόμενο απαγόρευση μαρτυρίας των δημοσίων υπαλλήλων, που περιέχει το άρθρο 26 (και 107 παρ. 1 η’) ΥΚ. Εξάλλου, η γενική απαγόρευση μαρτυρίας του ΥΚ (με την εξαίρεση της λήψης προηγούμενης άδειας), όπως και η διατάξεις του άρθρου 183 παρ. 1β’ ΚΔΔ/μίας και του άρθρου 400 παρ. 2 ΚΠολΔ, προσκρούουν στις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 της ΕΣΔΑ, που κατοχυρώνουν το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα αποδείξεως.

Ως συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης, έχουμε θεσμικό καθήκον (άρθρα 90 & 134 ΚωδΔικ) να αναδείξουμε το μείζον ζήτημα που προκαλείται για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και να στηλιτεύσουμε την έκνομη εντολή που δόθηκε προς τους δημοσίους υπαλλήλους.

Κατόπιν αυτών, και προς διαφύλαξη του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών, η Ολομέλεια, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος στο πλαίσιο των άρθρων 90 και 134 ΚωδΔικ, κάλεσε τον Πρόεδρο του ΝΣΚ όπως προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προκειμένου να ανακληθεί το ως άνω έγγραφο και να διαφυλαχθεί η τήρηση της νομιμότητας. Επισυνάπτεται η επιστολή απάντησης.

Συνημμένα:
Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης, Μιχ. Βόγδου 1

Τ. 25410 22691 - 83479

F. 25410 24335

e-mail : [email protected]

Newsletter

active³ 5.5 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης
Login-iconLogin